Využíváme soubory cookies pro základní funkčnost webu a měření návštěvnosti webových stránek.

Odmítnout vše můžete zde.

KONTAKTY

Rotagral s.r.o.
Císařov 109
751 03 Císařov
tel: +420 737 288 237
rotagral@rotagral.cz
www.rotagral.cz
www.naelektriku.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní a reklamační podmínky

Obchodní a reklamační podmínky pro konečné spotřebitele, nepodnikatele (dále jen Spotřebitel), platné na základě zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb o ochraně spotřebitele, zákon 526/1990 Sb o cenách.

Prodejce: Rotagral s.r.o., Císařov 109, 751 03 Brodek u Přerova

IČ 26867559 DIČ CZ26867559

email: rotagral@rotagral.cz, tel. 737288237

zastupuje: Ing. Viktor Hořín, jednatel

Zboží: otočné přepínače, kontrolky, cyklovače, výrobky z plastických hmot, elektrokola a jejich příslušenství

Služba: tamponový tisk, horká ražba, polygrafická výroba

Spotřebitel si zboží (službu) kupuje buď v sídle podniku (Císařov 109), nebo v prodejně (Chválkovická 184, Olomouc) a to prostřednictvím emailové, telefonické, prostřednictvím eshopu, nebo osobní objednávky. Platba v hotovosti při převzetí zboží (služby), po dohodě s Prodejcem je možná i platba zálohovou fakturou, nebo "na fakturu".

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením „Potvrzení o uzavření Kupní smlouvy“, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Sdělení před uzavřením smlouvy.

 • Prodejce je oprávněn požadovat zálohu.

 • Spotřebitel může v případě uzavření smlouvy distančním způsobem (internet, telefon) odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu za těchto podmínek. Odstoupení stačí během 14denní lhůty odeslat na adresu Prodejce (rozhodující je datum odeslání). Pro odstoupení od smlouvy může Spotřebitel použít tento vzorový formulář. Vrácení zboží musí Spotřebitel provést do 14 dnů od odstoupení na své náklady. Stejně tak uhradí náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od smlouvy Prodejce vrátí všechny peníze, které od Spotřebitele na základě smlouvy přijal do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obrží vrácené zboží nebo prokážete, že jej odeslal. Peníze budou vráceny stejným způsobem, jakým proběhla platba. Pokud Spotřebitel souhlasí, vrácení peněz může proběhnout i jiným způsobem. Prodejce je oprávněn strhnout svoje náklady, ale jen tehdy, když mu to výslovně umožňuje zákon. Spotřebitel Prodejci odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jinak, než bylo nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. U poskytování služby smí Prodejce začít s poskytováním až po skončení lhůty pro odstoupení od smlouvy. Dříve smí začít pouze na základě vaší výslovné žádosti učiněné v textové podobě. Spotřebitel je povinnen uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je služba a jejíž plnění již právoplatně začalo. Spotřebitel nemůže (mimo jiné) odstoupit od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodejce před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebitelovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 • o dodávce zboží upraveného na přání Spotřebitele, nebo pro jeho osobní potřebu

V případě smluv o poskytování služeb se lhůta k odstoupení počítá od uzavření smlouvy, u dalších typů smluv se lhůta počítá od

- doručení zboží či jeho vyzvednutí (nejčastěji)

- převzetí poslední části dodávky zboží (například poslední skříňka sestavy kuchyňské linky apod.)

- od první dodávky zboží, pokud má podnikatel opakovaně a pravidelně dodávat nějaké zboží.

Způsoby platby:

V hotovosti (na dobírku) při převzetí zboží (služby). Po dohodě s Prodejcem platba převodem.

Dodací lhůty u přepínačů, kontrolek, cyklovačů, výrobků z plastických hmot - 14dní.

Dodací lhůty u služeb - dle dohody s Prodejcem při objednávce

Dodací lhůty u objednávek přes eshop - 14 dní

Náklady na dodání jsou uvedeny v eshopu u každého zboží, které lze prostřednictvím eshopu objednat. V ostatních případech jsou dohodnuty při objednávce.

Je-li smlouva uzavírána elektronicky, pak:

- uzavřená smlouva bude uložena u Prodejce. Spotřebitel k ní má na vyžádání přístup.

- smlouvy se uzavírají v češtině

- technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy:

 • v eshopu vybrat zboží a kliknout na "Koupit" (pokud je tato možnost nabídnuta)

 • vybrat způsob platby

 • kliknout na "Objednat"

 • vyplnit identifikační formulář

 • kliknout na "Odeslat objednávku"

 • objeví se text:"Vážený zákazníku, na základě našich Obchodních podmínek potvrzujeme obdržení níže uvedené objednávky. Kupní smlouva bude uzavřena až Vám neprodleně zašleme "Potvrzení o uzavření Kupní smlouvy", jehož součástí budou i Obchodní a reklamační podmínky.

 • chyby lze opravovat kdykoli před kliknutím na "Odeslat objednávku"

Práva z vadného plnění, záruka a způsob jejich uplatnění - reklamace:

Rozpor s kupní smlouvou:

Zakoupené zboží (služba) nesmí být při převzetí Spotřebitelem vadné a má mít vlastnosti, jaké si strany mezi sebou ujednaly, které jsou pro danou věc obvyklé nebo je prodejce uvádí například v reklamě - jakost při převzetí.

Pokud požadované vlastnosti nemá, pak projeví-li se vada v prvním půl roce po zakoupení zboží (Shoda s kupní smlouvou), má se za to, že zboží bylo vadné od počátku a Spotřebitel může požadovat výměnu zboží za nové a bezvadné. Výměnu zboží nelze požadovat, pokud by taková výměna byla z povahy věci neúměrná (vadu lze bez zbytečného odkladu odstranit třeba dotažením šroubku nebo výměnou baterie).

Pokud výměna za nové zboží ani snadné odstranění vady nejsou možné, Spotřebitel se může rozhodnout, zda od smlouvy odstoupí, nebo bude chtít slevu z kupní ceny. Slevu lze požadovat v případě jakékoliv vady, ale zboží nelze později reklamovat pro stejnou vadu, na kterou již byla Prodejcem poskytnuta sleva.

Zákonná záruka - zákonná odpovědnost z vad:

Spotřebitel je oprávněn uplatnit záruku u vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

Pokud jde o nepodstatné porušení smlouvy (většinou opravitelná vada) – má Spotřebitel právo na opravu nebo přiměřenou slevu. Není-li opraveno včas, pak může odstoupit od smlouvy

Podstatné porušení smlouvy (většinou neopravitelná vada) – Spotřebitel si může vybrat mezi výměnou součásti, dodáním nového zboží bez vad, slevou nebo odstoupením od smlouvy

Při výměně zboží neběží nová záruka.

Při opakovaných vadách (3 stejné nebo 4 různé) nebo větším množství vad najednou během záruky na jednom zboží, může Spotřebitel požadovat výměnu součásti, výměnu věci nebo odstoupit od smlouvy.

Spotřebitel zboží (službu) reklamuje v provozovně (sídlo, prodejna), kde bylo zboží (služba) zakoupeno.

Při uplatnění práva ze záruky vystaví Prodejce potvrzení s uvedením data přijetí reklamace, jejího obsahu a požadovaný způsob vyřízení ze strany Spotřebitele.

O reklamaci musí Prodejce rozhodnout ihned, nejpozději pak do tří dnů od jejího převzetí. Odstranit vadu pak musí bez zbytečného odkladu, ale nejdéle do třiceti dnů, pokud se Prodávající se Spotřebitele nedohodnou na delší lhůtě. Pokud to v této lhůtě Prodávající nestihne, má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. O vyřízení reklamace Prodejce Spotřebitel informuje smskou, emailem, nebo telefonicky.

Spotřebitel nemůže uplatnit vady, které vzniknou běžným opotřebením nebo takové, které sám způsobí nesprávným použitím.

Pokud není záruční list součástí předávané dokumentace, Prodejce na požádání vystaví písemné potvrzení, v jakém rozsahu a po jakou dobu za vadné plnění odpovídá.

Všechny lhůty se počítají ode dne následujícího po dané události, tzn. den po uzavření smlouvy apod.

Mimosoudní řešení sporů zprostředkovává sdružení dTest www.vasestiznosti.cz a nad reklamacemi dohlíží Česká obchodní inspekce.

V Císařově 2.1.2014 Ing. Viktor Hořín, jednatel

Dodatek k obchodním podmínkám:

- Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

- Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

- Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

- Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.     prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a číslech, není tato cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Císařov 109, resp. Chválkovická 186, Olomouc;
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
předfakturou bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 188 976 8309 / 0800, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
bezhotovostně platební kartou;

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.      Prodávající požaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9.      Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího rotagral@rotagral.cz

5.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.      V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.      Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy ………………. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.      Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete tam, kde osobní údaje vkládáte do systému.10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.      10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

10.2.      10.2. Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.3.      10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.4.     Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.5.      10.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

10.6.     Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování: Rotagral s.r.o., Císařov 109, 751 03 Císařov

adresa elektronické pošty: rotagral@rotagral.cz

telefon: 737 288 237

V Císařově dne 24.5.2018